Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Welner B.V. gevestigd te Gendt aan de Huigensstraat 2. Welner B.V. stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om hoogwaardige kwaliteit van haar producten te waarborgen.

Onze "kleine" lettertjes

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.

 • 1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van levering van producten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Welner BV te Gendt.
 • 1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Welner BV opdracht geeft tot het leveren van producten.
 • 1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.
 • 1d Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 1e Op overeenkomsten aangegaan door Welner BV zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.

 • 2a Alle aanbiedingen van Welner BV zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.                                                                                                                                                                                      2b Uitsluitend na bestelling via mail, telefoon of webshop door opdrachtgever aan Welner BV, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Annuleringen.

 • Opdrachtgever is niet gerechtigd de opdracht te annuleren. Maaltijden en andere producten van Welner BV kunnen niet geretourneerd worden. De verse maaltijden van Welner BV vallen onder bederfelijke producten waarbij herroeping niet mogelijk is.

Artikel 4: Termijnen van levering.

 • 4a Voor leveringen kan de opdrachtgever kiezen uit verschillende leverdagen. Wij bezorgen de producten uit tussen 14:00 en 20:00 uur op de betreffende leverdag.

Artikel 5: Klachten.

 • 5a Opdrachtgever is verplicht eventuele klachten van producten of diensten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Welner BV te melden, doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van het product. De klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen, u ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie.
 • 5b Klachten schriftelijk (mail) aan Welner BV richten.

Artikel 6: Betaling.

 • 6a Betalingen worden door de opdrachtgever doormiddel van automatische incasso of anderzijds ideaal betaling voldaan voorafgaande levering.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • 7a Welner BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet - of winstderving, verlies van data e.d.
 • 7b Welner BV is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag in het betreffende geval door haar aansprakelijkheid- verzekeraar wordt uitgekeerd.

Artikel 8: Overmacht.

 • Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto`s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export – of importverboden, weigering import – en exportvergunningen te verstrekken, export – of importverboden, weigering import – en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Welner BV.

Artikel 9: Geschillen en toepasslijk recht.

 • Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Welner BV en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Arnhem.